Permeable dekker

Hyppigere og kraftigere regnfall kombinert med store og tette flater, er blitt en utfordring. Ofte er det kommunale VA-nettet underdimensjonert, og klimaendringene gir store kapasitetsproblem på eksisterende nett. Derfor stiller stadig flere kommuner krav til fordrøyning av vannet, med gradvis utslipp til VA-systemet. 

Behovet for faste dekker som ivaretar moderne krav til vannhåndtering har ført til utviklingen av permeabel belegning. Permeabel belegningsstein er en stein som har større fuger og åpninger enn vanlig beleggsiningsstein, men ellers har mye av de samme tekniske egenskapene.  Grovkornet fugesand uten finstoff, et settelag uten finstoff og et skikkelig bærelag med god dreneringsevne er imidlertid nødvendig for å sikre at vannet renner ned i grunnen og infiltreres der. Les mer om LOD her https://boasson.no/regnbed

Permeable dekker gjør at noe av vannet infiltreres i grunn, og vil bidra til å redusere behovet for et omfattende dreneringssystem med kummer og rør. Dette dekket egner seg også godt i mange utomhusanlegg.

Ett eksempel er gressarmering med storgatestein som vi tidligere har skrevet om https://boasson.no/gressarmering-med-bruk-av-storgatestein. Dette kan fungere som en type permeabelt dekke, men det er en rekke andre typer og løsninger på markedet.

Permeable dekke av drenstein og plasstøpt gummi.

Permeabelt dekke.

I vinter 2019 bygget vi ett slikt permeabelt dekke rundt en ballbinge. Her er det lagt fast permeabelt dekke rundt Ballbingen, som i tillegg til drenering bidrar som en buffer for å få grus og smuss inn på selv banedekket. Banedekket er i plasstøpt gummi, også dette dekke er permeabelt..

Permeabelt dekke.

På denne plassen synes vi det passet godt med den koksgrå drenssteinen fra Asak Miljøstein, https://www.asak.no/Produkter/Belegningsstein/Drenstein Steinen er lagt i knuste masser 2-4 mm koring over velgraderte og godt drenerende masser. 

Nærbilde av fuger.

Viktige momenter å huske på:              

  • Bygger man opp bære- og forsterkingslaget etter dagens standard skal det være mulig å føre vann ned i lagene. Er det snakk om store flater kan det være fornuftig at det finnes noen form for drensledning med overløp til kumsystem / annet terreng om det skulle bli ekstrem mengder med sammenhengene nedbør, særlig inn mot vintersesongen. 

  • Om det er et eksiterende areal en skal legge drensstein på, må grunnforholdene undersøkes og en må være sikker på at bærelaget kan absorbere vann.