REGNBED

LOD – LOKAL OVERVANNSHÅNTERING
INFILTRASJON OG FORDRØYNINGSMAGASIN MED PLANTER.

Lokal overvannshåndtering, LOD, er aktuelt som aldri før. Vi opplever stadig styrtregn og store nedbørsmengder. Det kommunale avløps- og overvannssystemet begynner å bli gammelt, og var bygget for en annen grad av fortetting og klima enn vi har i dag.

Det er derfor i dag stort fokus på å overvannshåndtering, og det er ikke lengre slik at alt overvann skal legges i rør og gjemmes bort under bakken. Delvis skyldes dette økt økologisk forståelse, men klimaendringene bidrar også til at vi har måtte finne nye og bedre metoder for håndtering av overvann.

September året etter.

Fordrøyning og infiltrasjon av overvann kan foregå på mange ulike måter og er ikke helt det samme, men kan med fordel kombineres. Overvann kan for eksempel fordrøyes i lukkete taker under bakken, med et mindre utløp enn innløp (men med et nød-overløp), eller det kan fordrøyes og infiltrerer i bakken i åpne magasin som regnbed. Med en slik håndtering vil vannet delvis fordrøyes på dens ferd mot utløpet og noe av vannet blir infiltrert i grunnen og dermed bli tatt opp i vegetasjon som vokser i regnbedet.

 

Utførende anleggsgartnere og prosjekterende landskapsarkitekter må være proaktive for å fronte de nye grønne LOD løsningene – regnbed, grønne infiltrasjons – og fordrøynigsmagasin.
Det er flere faktorer som er viktig ved etablering og prosjektering av grønne løsninger, men med litt kunnskap og nytenking er mye mulig.

 

På bildet over er et eksempel på et infiltrasjon- og fordrøyningsanlegg vi har bygget, og Snøhetta tegnet/prosjekterte. Regnbedene ligger i front av inngangen på det nye bygget til UiB, Fakultet for kunst, musikk og design i Møllendalsveien. Her har vi bygget store grønne regnbed som er integrert i utomhusanlegget som et eget element. Alt takvann føres ned i lukkede, tette fordrøyningstanker av betong og videre føres det ut i de svære regnbedene. Utløpet til regnbedene er fra plastrør, Ø200 mm som ligger nedgravd under jordmassene.

  Utlegg av jorden i ulike høyder, ranker med fordypninger.

  Utløp til regnbedet, fra de fem rørene.

  Fra regnbedene blir mesteparten av vannet infiltrert i grunnen og eller tatt opp av plantene i regnbedene. Skulle det derimot bli for mye nedbør og for stort trykk i regnbedene finnes det et overløp til en sandfangskum med som er koblet inn på overvannslending.

  Jorden i bedene er sandblandet jord, og er terrengformet slik at det er et lavpunkt som kan bli oversvømt ved kraftig nedbør og der er det plantet arter/sorter som tåler å oversømmes. Regnbedene er formet slik det også er områder som også er tørrere og som dermed kan ha en litt annen type vegetasjon.

   Ferdig utlagt jord, terengformet, pinnene markerer hvor trærne skal plantes.

   Ferdig utlagt jord, terengformet, pinnene markerer hvor trærne skal plantes.

   Til et slik type regnbed med naturlik beplatning har vi plantet følgende stauder:   

     • Matteuccia struthiopteris
     • Athyrum filix femina
     • Iris pseudacorus
     • Trollius europaeus
     • Symphytum officinale
     • Lythrum salicaria
     • Actaea racemosa
     • Centaurea montana
     • Hemerocallis fulva
     • Filipendula ulmaria
     • Caltha palustris
     • Mentha aquatica
     • Molinia caerulea (for acorus calmus)
     • Deschampsia caespitosa

   Av naturlike busker og trær er det plantet:   

     • Coryllus avellana
     • Hippophae ramnoides
     • Salix caprea
     • Sorbus hybrida Stord
     • Alnus glutinosa Sauherad
     • Alnus incana
     • Prunus padus
     • Sambucus nigra
     • Viburnum opulus Myrcia gale
     • Salix repens
     • Salix phylicifolia
     • Salix pentandra
     • Rubus fruticosus
     • Prunus spinosa

   Planting av regnbedet.

   Ferdig plantet.

   Ferdig plantet.

   Viktige momenter å huske på:                                              

     • Sjekke dimensjonering og kapasiteten på tilførsel og «overløpet» i regnbedet.  
     • Benytt en jordblanding som inneholder mye sand, unngå leire i jordblandingen. Jorden bør ha gode dreningsevner og være samensatt på en slik måte at de dypeste lagene inneholder mest sand, mens topplaget (30cm) bør ha noe mer jord.  
     • Følg opp beplantingen et par år og gjør suppleringer, korreksjoner om noen planter går ut, ikke trives ol.