Rehabilitering av gamle murer

Bergen er smykket med mange flotte håndmurte forstøtningsmurer. Vi finner de rundt omkring i etablerte boligfelt, lags veier og i parkområder. Mange av disse murene ble bygget i en tid da det var knapt med råvarer av den kvalitet vi ser i dag: Vi ser også at bakfyllingen ikke er bygd opp slik vi gjør i dag, med drenerende pukkmasser. Flere av disse eldre murene begynner å merke alderens tyngde. Massene og vanntrykket bak murene presser murene utover og mange trengs å reetableres.

Vi har de senere år reetablert flere slike natursteinsmurer. Bergen Kommune og mange hageeiere har tatt kontakt for å få reetablert gamle forstøtningsmurer. Når vi utfører reetablering av natursteinsmurer prøver vi i størst mulig grad å gjenbruke den opprinnelige gamle steinen. Murerstein er en ressurs og hvis steinen er uten for store skader, har den ingen utløpsdato. Det er flott å gjenbruke den gamle steinen, men ved slikt arbeid kreves det kunnskap, erfaring og nøysomt arbeid.

Når vi starter på ett slikt oppdrag begynner vi med å plukke ned eksisterende mur og fjerner massene i bakkant. Viktig, særlig i by og bynære strøk er å ta jordprøver som analyseres for forurensede masser. Er massene forurenset må disse kjøres til godkjent deponi. Vi benytter gravemaskiner til å plukke ned mur og fjerne fylling. Størrelsen på maskinen må tilpasses høyden på muren, størrelsen på steinene og tilkomsten.

Uansett hvor omfattende rehabiliteringen er, om det er toppen eller hele muren må første skiftet tilstrebes å være et skift. Deretter fortsetter en muring med de gamle steinene, skift for skift oppover til riktig høyde. Må det benyttes ny stein er det lurt å supplere med dette allerede fra starten. Dette for å unngå at det blir for store variasjoner i muren. Det er også viktig å ikke sortere ut all den beste steinen først, men fordele den jevnt fra bunn til topp. Ett annet prinsipp er også: Største steiner nederst og så mindre på toppen.

Før en starter rehabiliteringen kan det være lurt å dokumenter muren du skal reparere. Vi tar gjerne detaljerte bilder, spesielt av de øverste skiftene. Dette fordi vi da kan legge de tilbake omtrent på samme plassen som de lå.. En av grunnene til det er at steinen i gamle murer ofte er vanskelige å spalte/dele. Vi prøver å sortere disse steinene på egne plasser for å ha kontroll når den skal reetableres. I retableringen prøver vi å unngå å bruke det vi kaller flis, det vil si mindre stein som brukes for å stabilisere. Da er det bedre å meisle vekk ujevnheter for på den måten å gjøre dem stabile. Må en bruke flis finner vi noen av en viss størrelse slik at de passer bedre inn i det helhetlige utrykket på muren. Game murer er forbandt både vertikalt og horisontalt, dette kan være vanskelig å få til hvis en ikke har dokumentert hvordan de opprinnelig lå/ i hvilket skift de lå.

Viktige momenter og tips

  • Dokumenter eksisterende mur med bilder før riving

  • Sorter steinene under riving for å huske hvilke skift de lå i

  • Unngå gjennomgående fuge, vertikalt oppover. Overlapp på minst ¼ steins lengde.

  • Bruk saling, snor, slik at retning og skredde blir jevn.

  • Muren bør har noe fall bakover/innover, 10:1 er minimum (10 cm opp, 1 cm inn)

  • Være nøye med første skiftet.

  • Bruk gode drenerende masser i bakkant, gjerne pukk 32 – 64 mm, eller 16 – 32 mm, dybde er noe avhengig av murens høyde, men minst 40 – 50 cm bak muren bør være av gode drenerende masser.