Rullevennlig brostein

Brosteinsdekker er, som mange har erfart, ikke rullevennlige. Særlig gjelder dette dekke av storgatestein. Brosteinsdekker er også vanskelig å kombinere med dagens UU krav (Universell utforming).

I beskrivelsen av «Rullevennlig brosteinsdekke» må en være presis med å beskrive ekte brostein, hvis ikke ender en ofte opp med en meget dårlig løsning. Det en da mest sannsynlig får er en maskinelt fremstilt brostein fra Asia med saget underside, eller verre at alle sider er saget og toppen flammet. Da har vi fått en gate med belegg av små granittstein, ikke lengre et brosteinsdekke.

I Portugal der steinhuggertradisjonene står sterkt, er det fullt ut mulig å få «ekte brostein» til å bli rullevennlig dekke. Dette er stein med rå splittede kanter og saget og flammet topp, samtidig som kravet til varierende størrelse på steinen opprettholdes. Dette er viktig for at det rullevennlige dekket skal «flyte» inn i det eksisterende brosteinsdekket.

Rundt problemstillingen med rullevennlig gateløp der brostein skal gjenbrukes, oppstår det fort en situasjon der det i sykkelfeltet blir lagt ett felt med ny saget stein fra Asia mens gatedekket beholder den brukte storgatesteinen. Å flette inn ny stein i dekket er ofte en svært krevende øvelse, som ikke gir ett tilfredsstillende resultat kvalitetsmessig eller visuelt. Dette grunnet at den nye steinen er for presis i forhold til den gamle steinen som ofte har stor variasjon i bredde.

En kan oppnå ett tilfredsstillende resultat, noe vi har gjennomført i flere prosjekter i steinbyen Bergen. For å få til dette må den gamle steinen bearbeides. Den blir da saget i toppen og så flammet. En oppnår da at den rullevennlige steinen innlemmes og integreres fint i det eksisterende dekket, uten for markert skille i helhetsinntrykket.

Ved å benytte denne metoden oppnår en at oppspenningen i brosteinsdekket ikke blir brutt og at radene av stein er gjennomgående fra kant til kant på tvers av gang- og kjøreretningen.

Kostnadene med denne metoden er nok noe høyere enn ved å benytte importert stein. Igjen for denne kostnaden får en ett bedre klimaregnskapet grunnet reduksjon av CO2 utslipp gjennom transport og frakt, både når steinen kommer fra Portugal eller den blir bearbeidet lokalt. Samtidig oppnår en ett helhetlig dekke som er finere visuelt og med bedre kvalitet.

Viktige momenter å huske på:                                                                                                 

  • Fugene bør settes like knas i både den rullevennlige delens som i gaten. Det er viktig å ikke slurve med fugebredder, ved for store fuger går styrken på dekket ned, men minst like viktig, rullevennligheten blir også langt dårligere.
  • Storgatestein bør ikke sages særlig tynnere enn 10-11 cm og det bør ikke sages bort mer enn nødvendig. Gjerne kun 1-2 cm.