Permeable dekker

Permeable dekker

; Permeable dekker Hyppigere og kraftigere regnfall kombinert med store og tette flater, er blitt en utfordring. Ofte er det kommunale VA-nettet underdimensjonert, og klimaendringene gir store kapasitetsproblem på eksisterende nett. Derfor stiller stadig flere...
Regnbed

Regnbed

; REGNBED LOD – LOKAL OVERVANNSHÅNTERING INFILTRASJON OG FORDRØYNINGSMAGASIN MED PLANTER. Lokal overvannshåndtering, LOD, er aktuelt som aldri før. Vi opplever stadig styrtregn og store nedbørsmengder. Det kommunale avløps- og overvannssystemet begynner å bli gammelt,...
Enkle ekstensive tak

Enkle ekstensive tak

; Enkle ekstentive tak Ekstensive grønne tak behøver ikke å bare være bygget opp av sedummatter, men kan med fordel inneholde planter som er bedre tilpasset norsk klima og som er mer naturlikt enn rene monokulturer av sedumplanter. Enkle ekstensive tak har en grunn-...