Ny kontrakt for Bymiljøetaten

Boasson AS er tildelt kontrakten med å etableres ny fortau- og sykkelløsning i Dokkeveien. Den aktuelle delen av Dokkeveien benyttes i dag som kjørevei og parkering, uten egen løsning for gående og syklende. Den nye løsningen vil gi 3 m sykkelvei, 2 m fortau og 1,8 m grøntområde. Eksisterende gjerde skal byttes ut og erstattes med Bergensgjerde.

Prosjektet er en del av sykkelnettet i Bergen kommune sin sykkelstrategi 2020-2030 og ligger inne i handlingsplan for sykkelsatsing 2021-24. 

Sykkelstrategien setter mål for fremtiden, og gir nødvendige satsingsområder for å oppnå målene. Hovedmålet for strategien er at flere skal sykle mer, dvs. at mer av transporten i Bergen skal foregå på sykkel.

Anleggsarbeidet skal utføres med bruk av nullutslippsteknologi, elektriske anleggsmaskiner. Dette er innført på bakgrunn av Bergen kommunes byrådsvedtak om at bygge- og anleggsplasser skal være helt utslippsfrie fra 1. januar 2025.