Bergen Rådhus

Årstall: 2022

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør AS

Prosjekterende: Rambøll

Prosjektet var en underentreprise for Constructa på nybygging av uteområdet rundt Bergen Rådhus. Utendørsanlegget inkluderte bearbeiding av alle berørte deler av tomten med tilpasning til eksisterende fasader, adkomstveger, stier, plasser, murer og grøntområder. Det er valgt gode materialer og en høy kvalitet på utførelse av alle utendørsarbeider. Plassen har fått dekker av granitt, skifer og storgatestein, nye plantefelt er etablert, lysmaster er utsmykket med kunst og flere trapper er reetablert.