Nygårdsparken

Årstall: 2021 – 2023

Byggherre:Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Prosjekterende: TAG arkitekter

Rehabilitering av Nygårdsparken, nedre del. Arbeidet handlet om rensing og fjerne bunnmasser i Langedammen, dreneringstiltak av gressarealer, bygging av ny trafo og teknisk bygg, ny belysning, VVS-arbeid og elektroarbeider, opparbeidet ny fontenekant og tekniske installasjoner for ny fontene. I parkens nedre del har det i en årrekke vært en midlertidig barnehage. Området er nå oppgradert og opparbeidet som naturlekeplass med grusganger som den øvrige parken, natursteinsmurer, utsiktspunkt og møblering.

Parkens funksjoner og uttrykk skal beholdes og tilbakeføres. Det er gjennom hele prosjektet tatt hensyn til parkens opprinnelige historikk og landskapsstil. Elementer i parken anses som fredete element i henhold til Riksantikvarens bestemmelser. Elementer som ble rehabilitert skulle ha god kvalitet i materialer. Utførelse og materialbruk skulle der det var mulig være i samme type og dimensjoner som eksisterende element.