Lynghaugparken

Årstall: 2020 – 2021 

Byggherre: Bergen Kommune, Bymiljøetaten

Prosjekterende: Curve Studio og Norconsult

Opprustning av bydelspark i Fyllingsdalen bydel. Det mest sentrale i denne kontrakten var bekkeåpning av tidligere rørlagt bekk. Om lag 150 meter er endret fra en rett dreneringskanal til en flott tilgjengelig bekk med kurvatur. Tiltaket vil bidra til mer biologisk mangfold i parken og gjøre området mer tilgjengelig for brukere av parken. Det er etablert grøntarealer ned mot vannet, amfi av betong nært bekken og to broer over som forbinder turveiene i parken. Prosjektet omhandlet også grunnarbeid i forbindelse med etablering av skateanlegg i plasstøpt betong, det ble etablert flere oppholdsplasser langs Lynghaugtjørna, ny parkbelysning og terreng- og vegetasjonsarbeid.

Parken mottok Arkitektur – og Byfornyingsprisen 2022. Juryens begrunnelse for valget var at «Lynghaugparken, som et eksempel på et svært vellykket bylandskapsprosjekt i en sentral del av Fyllingsdalen i nær tilknytning til Bybanestoppet og lokalsenteret på Oasen. Prosjektet ligger i et boligområde med etablert bebyggelse fra 1970-tallet som er godt innpasset i landskapet, og har med denne parken fått opplevelsesrike og velegnede rekreasjonsarealer i sitt nærområde, der bryggen, skate-banen og bålplassen inngår som sentrale element. Rådet vil fremheve prosjektet som et svært vellykket eksempel på en reparasjon av et landskapsrom som tidligere var preget av overflateparkering. Gjennom en målrettet strategi for bekkeåpning har de tidligere harde overflatene blitt et parkområde i nærområdet med svært gode opplevelseskvaliteter … Lynghaugparken er et eksempel til etterfølgelse på en bærekraftig og klimavennlig oppgradering og transformasjon av et sentrumsnært areal som ligger i gangavstand til svært mange. Det er et forbilledlig prosjekt som viser en ny tilnærming og respekt for klima som vi vil fremheve som et eksempel til etterfølgelse. Prosjektet tilfører stedet nye kvaliteter gjennom en helhetlig løsning av funksjon, form, romlige sammenhenger og materialbruk».