Sengebygg sør, Haukeland

Årstall: 2014- 2016 

Byggherre: Helse Bergen, utført som UE for LAB Eentreprenør AS

Landskapsarkitekt: Norconsult AS

Prosjektet besto av opparbeidelse av komplett utomhusanlegg for nytt sengebygg ved Haukeland Universitetssykehus. Vi hadde i vår kontrakt med oppfylling til uk nye toppdekker. Fortau og plasser er opparbeidet med kantstein av granitt, storgatestein på plass mellom byggene og asfalt på fortau og kjørearealer. Grøntarealer og lekeplass er bygget med stående rundstokk rundt sandbassenger, steinmurer, klatrenett og sitteklosser i stein integrert i grøntarealene. På takhagen ble det lagt granittheller på dekke og møblert med benker og plantekasser.